Jesteś tu: » Strona główna » PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH W SZKOLE

PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH W SZKOLE

Aneks nr 8 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 212 im. Krystyny Krahelskiej w Warszawie

 

 

PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 212 im. Krystyny Krahelskiej
w Warszawie

 

 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U.z 2007 r. Nr 35,poz.221 i 222 );
  2. Statut Szkoły Podstawowej nr 212 im. Krystyny Krahelskiej w Warszawie

 

Procedura:

 

1)      Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.

2)      Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu. przynoszonego przez uczniów.

3)      Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt, po uprzednim ustaleniu warunków korzystania z wychowawcą – opiekunem grupy.

4)      Podczas  pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone              
i schowane) – z zastrzeżeniem punktu 6.

5)      Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby. Powyższe nie dotyczy wydarzeń publicznych odbywających się w szkole, w tym uroczystości szkolnych.

6)      Możliwe jest korzystanie z telefonu komórkowego poza zajęciami edukacyjnymi (przed i po zajęciach lekcyjnych) z zastrzeżeniem pkt.5.

7)      Podczas przerw oraz w świetlicy i jadalni obowiązuje zakaz używania telefonów i innych urządzeń elektronicznych do celów innych niż tylko wykonanie pilnego połączenia telefonicznego do rodzica lub opiekuna prawnego, wynikającego z bieżącej potrzeby. Obowiązuje zakaz korzystania z Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego.

8)      Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych, a następnie przekazanie go do depozytu u dyrektora szkoły – aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia Przypadek ten zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy w zeszycie uwag.

9)      Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach
(w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności uczniów lub pracowników szkoły).

10)  W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły.

11)  W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do nagannej.

 

 

 

Poleć nasNewsletterNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl