Jesteś tu: » Strona główna » RODO
Inspektor ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 212 jest Leszek Świątek
tel. 723243682
email: lswiatek.iod@dbfomokotow.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że :

 

1. Administratorem danych osobowych uczniów/dzieci oddziału przedszkolnego oraz rodziców/prawnych opiekunów przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 212                      jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 212  im. Krystyny Krahelskiej w Warszawie. Kontakt z Administratorem możliwy jest - pocztą tradycyjną pod adresem: 02-758 Warszawa, ul. Czarnomorska 3, telefonicznie pod numerem (22) 842 22 87 oraz drogą elektroniczną pod adresem – szkolapodstawowa212@wp.pl

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem organu prowadzącego.

 

3. Administrator - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 212 – przetwarza dane osobowe uczniów/dzieci oddziału przedszkolnego oraz rodziców/prawnych opiekunów na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, d, e, a w szczególności: 

 

1)    w celu realizacji przepisów prawa oświatowego:

a)    ustawy Prawo Oświatowe,

b)    ustawy o Systemie Informacji Oświatowej,

c)    innych przepisów dot. oświaty, w tym rozporządzenia MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej i rodzajów tej dokumentacji,

oraz

2)    na podstawie art. 9 ust. 2 lit g i j.

3)    na podstawie zgody – art. 6 ust.1 lit. a - RODO.

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 ust. 1 i 2, odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 212 będą: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu m.st. Warszawy, DBFO Mokotów.

 

5. Dane osobowe związane z realizacją pkt.3 ust. 1 i 2 będziemy przechowywali przez okres 50 lat, a dane przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania lub do czasu ukończenia przez ucznia/dziecko oddziału przedszkolnego nauki w naszej placówce.

 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczniów, dzieci oddziału przedszkolnego oraz ich rodziców/prawnych opiekunów przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 212 przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Poleć nasNewsletterNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl