Jesteś tu: » Strona główna » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 212 im. Krystyny Krahelskiej – sp212.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 212 im. Krystyny Krahelskiej – sp212.szkolnastrona.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2009-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

Wprowadzone udogodnienia

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzanna Antosik.
 • E-mail: szkolapodstawowa212@wp.pl
 • Telefon: 22 842 22 87

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 212 w Warszawie
 • Adres: Szkoła Podstawowa nr 212
  ul. Czarnomorska 3,
  02-758 Warszawa
 • E-mail: szkolapodstawowa212@wp.pl
 • Telefon: 22 842 22 87

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 212
im. Krystyny Krahelskiej
02-758 Warszawa
ul. Czarnomorska 3

WEJŚCIE

Do budynku prowadzi chodnik bez stopni i schodów. Wejścia do budynku szkoły znajdują się od strony ul. Czarnomorskiej. Istnieją dwa wejścia do budynku. Do jednego i drugiego wejścia prowadzą tylko schody. Trzecie wejście od strony zachodniej, prowadzi wprost z parkingu. Dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych.

OPIS DOSTĘPNOŚCI KORYTARZY I SCHODÓW

W szkole istnieją 3 kondygnacje: piwnica z szatniami uczniów, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych, bez wind i pochylni; parter z korytarzem oraz dwa pietra, na które prowadzą schody dwuetapowe z półpiętrem. Sala gimnastyczna znajduję się na parterze.

OPIS DOSTOSOWAŃ, NA PRZYKŁAD POCHYLNI, PLATFORM, INFORMACJI GŁOSOWYCH, PĘTLACH INDUKCYJNYCH

Szkoła dysponuje jedną pochylnią. Nie posiada platform, pętli komunikacyjnymi, itp.

INFORMACJE O MIEJSCU I SPOSOBIE KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH WYZNACZONYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Parking znajduje się strony zachodniej, nie ma miejsc specjalnie wyznaczonych dla niepełnosprawnych.

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH OGRANICZENIACH

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO NA MIEJSCU LUB ONLINE

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

OBSŁUGA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Interesant może się skontaktować ze szkołą telefonicznie lub emailem (e-mail: szkolapodstawowa212@wp.pl telefon: 22 842 22 87). Wizyta w szkole powinna być wcześniej umówiona. Spotkanie odbywa się w pomieszczeniu z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie to jest wyposażone w toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Poleć nasNewsletterNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl