Jesteś tu: » Strona główna » PROCEDURY

PROCEDURY

zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 212 im. K. Krahelskiej w Warszawie w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19

podstawa prawna:

1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie:

- art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019r. poz. 59, oraz 2020r., poz. 322, 374 i 567)

- wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia

- wytycznych ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 

 

Rodzice

 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły  wyłącznie w ustalonych godzinach.

2. Liczba dzieci w jednej grupie  może maksymalnie wynosić 12.

3. Każda z grup korzysta z wyznaczonej sali.

4. Na przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego i świetlicy będą miały wpływ kryteria określone w wytycznych Ministerstwa Edukacji.

5. Dzieci oraz pracownicy   wchodzą do budynku szkoły wyznaczonym wejściem przez szatnię- nie działają chipy.

6. Przed wejściem do budynku szkoły każdemu pracownikowi oraz dziecku zostanie zmierzona temperatura bezdotykowym elektronicznym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły. Maksymalna dopuszczalna temperatura ciała to 37,5 C.

7. W razie uzasadnionych wątpliwości, co dokładności pomiaru, pomiar będzie wykonywany trzy razy, w minutowych odstępach. Z trzech pomiarów odrzuca się pomiar najniższy i najwyższy.

8. Jeśli średnia przekracza 37,5 C, dziecko nie zostanie przyjęte do  szkoły, a pracownik nie zostanie dopuszczony do pracy.

9. W oddziale przedszkolnym i w świetlicy dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach).

10. Pracownicy przedszkola zabezpieczeni są maseczkami, okularami, ewentualnie przyłbicami oraz rękawiczkami.

11. Dzieci z odpowiednią temperaturą odprowadzane są do oddziału przedszkolnego, świetlicy , na konsultacje lub zajęcia rewalidacyjne przez wyznaczonego pracownika szkoły. Rodzice nie wchodzą na teren placówki.

12. Dzieci dezynfekują ręce po wejściu do szkoły oraz przed wyjściem ze szkoły.

 

Pracownicy

 

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do:

1. Bezwzględnego stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej:

− regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

− kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

− unikania kontaktu z osobami, które źle się czują.

2. Regularnego dezynfekowania rąk (każdorazowo po wejściu do budynku szkoły, po fizycznym kontakcie z inną osobą, po korzystaniu z pomieszczeń sanitarnych, przed kontaktem z żywnością).

3. W przypadku używania jednorazowych rękawiczek lub jednorazowych maseczek, należy je po użyciu wyrzucać do znajdującego się w przedsionku szkoły pojemnika na odpady zmieszane.

4. W przypadku korzystania ze środków ochrony wielorazowego użytku, każdy pracownik zobowiązany jest do dbałości we własnym zakresie o powierzone mu środki ochrony osobistej i utrzymanie ich we właściwym stanie higienicznym.

5. Informowania dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci.

6. Postępowania zgodnie z wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.

 

Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:                             

 

1. Ciągi komunikacyjne – myją.

2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują.

 

Nauczyciele, opiekunowie:                                                                                                                         

 

1. Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. Bhp. 

2. Myją i dezynfekują zabawki i przedmioty, każdorazowo po skończonej zabawie, przed użyciem ich przez kolejne dziecko. 

3. Dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza.                 

4. Regularnie udzielają dzieciom instruktażu i pokazują, jak i kiedy należy myć ręce, jak zasłaniać usta przy kichaniu i kaszlu.

5. Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę.

6. Wszelkie zabawy ruchowe prowadzą przy otwartych oknach.  

7. Dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy. 

8. Dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów; 

9. Nie organizują w żadnym pomieszczeniu szkoły zajęć ani zabaw, które skupiają dzieci z różnych grup.

10. Dbają o zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, mimo wymuszonych przez epidemię warunków sanitarnych.    

 

Poleć nasNewsletterNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl