Jesteś tu: » Strona główna » Udostępnienie boiska szkolnego w SP nr 212

Udostępnienie boiska szkolnego w SP nr 212

Z dniem 18. 05.2020  teren boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr  212im Krystyny Krahelskiej  udostępniony jest zorganizowanym grupom, zgodnie z poniższymi zasadami.

 

 1. Na terenie boiska Szkoły  Podstawowej nr  212 im Krystyny Krahelskiej  mogą być prowadzone wyłącznie zorganizowane zajęcia o charakterze sportowym.
 2. Na terenie boiska może przebywać w tym samym czasie nie więcej  niż  jedna grupa tj.  6 ( sześciu) uczestników i 1 (jeden) trener.
 3. Plac zabaw i inne urządzenia podobne np. ścieżka zdrowia, skocznia i szatnie, nie będą udostępniane.
 4. Wstęp na boisko możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły Podstawowej  nr 212 im. Krystyny Krahelskiej  i dokonaniu rezerwacji na określony czas (data, godzina)
 5. Rezerwacja  boiska szkolnego  dokonywana jest wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, co najmniej na jeden dzień przed zajęciami sportowymi na boisku.
 6. Na podstawie rezerwacji tworzy się harmonogram przebywania grup na terenie boiska SP nr 212
 7. Harmonogram przebywania grup  na terenie boiska  uwzględnia co najmniej 15 minutowy odstęp pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami po każdej aktywności. Harmonogram obejmuje wyłącznie godziny poza zarezerwowanymi na   zajęcia wynikające z programu opieki nad uczniami w szkole.
 8. Trener lub opiekun grupy zobowiązany jest zapoznać uczestników grupy  z zasadami korzystania z boiska Szkoły Podstawowej  nr  212 i  zachowania bezpieczeństwa przeciwepidemicznego.
 9. Uczestników obowiązuje zakaz przemieszczania się  po terenie boiska bez nadzoru trenera bądź prowadzącego zajęcia.
 10. Uczestnicy gromadzą się przed rozpoczęciem zajęć przed furtką wejściową na teren Szkoły Podstawowej nr  212 i pod nadzorem trenera bądź prowadzącego zajęcia, przemieszczają się na teren boiska.
 11. Prowadzący zajęcia, trener lub osoba wyznaczona zapewnia i udostępnia uczestnikom środki do dezynfekcji rąk oraz sprzętu sportowego. Odpowiada za ich stosowanie przez uczestników zgodnie z p.14
 12. Wszystkie osoby przebywające na terenie Szkoły Podstawowej  nr 212, w tym również boiska, mają obowiązek zakrywania ust i nosa, w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy. Obowiązek ten nie dotyczy uczestników i trenerów kiedy znajdują się na wyznaczonym polu do gry podczas zajęć.
 13. Szkoła Podstawowa nr 212 nie udostępnia dla potrzeb Uczestników  i Trenerów masek, maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnej do wypełnienia obowiązku o którym mowa w pkt. 12.
 14. Każdy Uczestnik i Trener przed wejściem na teren boiska szkoły jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego, a przed wyjściem do dezynfekcji rąk.
 15. Uczestnicy i trener po zakończeniu zajęć, o których mowa w pkt. 1, są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia boiska Szkoły Podstawowej nr 212 w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 16. Uczestnicy zajęć sportowych i trenerzy nie korzystają ze sprzętu znajdującego się  w budynku szkoły, ani z jego pomieszczeń.
 17. Rekomenduje się , aby uczestnicy zajęć przychodzili na teren boiska przebrani w strój sportowy
 18. Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów na pole gry niezwiązanych zwyczajowo z uprawianą w trakcie zajęć, o których mowa w pkt. 1, dyscypliną oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.
 19. Z zastrzeżeniem pkt. 13, Uczestnicy i Trenerzy nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie,   Regulaminie korzystania z boiska  Szkoły Podstawowej       nr  212 im. Krystyny Krahelskiej , wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia, podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu sportowego. W przypadku nie zastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.
 20. W przypadku zajęć sportowych o których mowa w pkt. 1 – za przestrzeganie zasad o których mowa w pkt.8  oraz poinformowanie o nich Uczestników odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia boiska Szkoły Podstawowej nr 212  danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji na wszystkie obiekty.

 

Poleć nasNewsletterNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl