Jesteś tu: » Strona główna » Zarządzenie 1/2021/2022 Dotyczące organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzenie 1/2021/2022 Dotyczące organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się dnia 01.09.2021 r. (środa) zgodnie z podanym harmonogramem i zasadami (Librus, szkolna strona internetowa).

Na podstawie wytycznych MEN, GIS i obowiązujących przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzam zasady obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 212 od dnia 01.09.2021 r. do czasu trwania stanu epidemii.

I. ZASADY OGÓLNE

 

 1. Do szkoły przychodzą wyłącznie osoby zdrowe (dorośli i dzieci) nie przebywające na kwarantannie oraz, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Rekomendujemy, aby uczniowie z objawami chorobowymi dróg oddechowych pozostawali w domu.
 3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie dzieci, uczniowie oraz pracownicy szkoły przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny tj:
 • częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły)
 • dezynfekcja rąk
 • zakrywanie ust i nosa podczas kichania i kaszlu
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust
 • zachowywanie dystansu
 1. Przed wejściem do szkoły oraz do każdej sali lekcyjnej znajdować się będzie płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W szkole obowiązują techniki komunikacji na odległość za pośrednictwem:
 •  e-mail, Librus
 •  platformy Microsoft Teams w ramach Office 365

 

II. WEJŚCIE DO BUDYNKU SZKOLNEGO

 1. Uczniowie rozpoczynający lekcje o godz. 800 wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami tj.:
 •  uczniowie klas 0 – 3 – wejście przy świetlicy
 • uczniowie klas 4 – 6 – wejście przez szatnię
 • uczniowie klas 7 – 8 – wejście przez łącznik
 1. Pracownicy wchodzą do szkoły wejściem przez szatnię.
 2. Wejście do szkoły możliwe jest 15 minut przed 1 lekcją (nie dotyczy dzieci korzystających z opieki świetlicy szkolnej i pracowników).
 3. Nie obowiązują chipy od drzwi przez szatnię (drzwi będą otwarte w godz. 745 – 800). Po godzinie 800 wszyscy uczniowie wchodzą na dzwonek wejściem przez szatnię.
 4. W oczekiwaniu na wejście do szkoły należy zachowywać dystans społeczny (minimum 1,5 m).
 5. W przestrzeni wspólnej (na klatkach szkodowych, w szatni) obowiązuje wszystkich przebywających w budynku szkolnym stosowanie środków ochronnych:
 • zasłanianie ust i nosa - maseczki
 • dezynfekcja rąk

 

III. SZATNIA

 

 1. W szkole wyznaczone są miejsca na przechowywanie odzieży, obuwia szkolnego i przyborów szkolnych (załącznik nr 1).
 2. Po wejściu do szkoły uczeń niezwłocznie udaje się do wskazanej mu szatni (załącznik nr 1), a następnie udaje się do sali lekcyjnej zgodnie z planem lekcji i oczekuje na zajęcia bądź w sali bądź w wyznaczonej dla sali strefie.
 3. Sale lekcyjne otwarte są od godz. 750.

 

IV. ZAJĘCIA LEKCYJNE

 

 1. Uczniowie pracują zgodnie z planem lekcji dostępnym za pośrednictwem Librusa.
 2. W sali lekcyjnej dopuszcza się możliwość zdjęcia osłony ust i nosa.
 3. Na zajęciach uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów i podręczników.
 4. Uczeń nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych mu do pracy przedmiotów.
 5. Uczniowie w miarę możliwości organizacyjnych odbywają lekcje w jednej sali (wyjątek: informatyka, wychowanie fizyczne, chemia, fizyka, muzyka).
 6. Sale lekcyjne na każdej przerwie są wietrzone (w miarę możliwości również w czasie lekcji).
 7. Rekomenduje się, aby  lekcje w-f  odbywały się na powietrzu.
 8. Uczniowie po lekcjach wskazanych planem bezzwłocznie opuszczają szkołę (nie dotyczy to świetlicy szkolnej oraz stołówki).

 

V. PRZERWY

 1. Aby uniknąć nadmiernego gromadzenia się uczniów, korytarze na I i II piętrze podzielone zostały na strefy.
 2. W klasach 1 – 3 w miarę możliwości organizacyjnych przerwy planuje wychowawca klasy, zgodnie z zasadami BHP i potrzebami, w tym również jak najczęstszy na powietrzu.
 3. Na przerwy do wyznaczonych stref wychodzą uczniowie przemiennie, zgodnie z grafikiem „Przerwy” – załącznik nr 2. Pozostali uczniowie spędzają przerwy w salach lekcyjnych lub na terenie patio szkolnego pod opieką nauczyciela, z którym odbywali poprzedzającą lekcję.
 4. W pomieszczeniach, toaletach nie powinno być więcej niż 4 osoby. Dopuszcza się możliwość korzystania przez uczniów z toalet szkolnych podczas lekcji (pojedynczo).

 

VI. OBIADY

 

 1. Na obiady należy zapisać się u ajenta szkolnego telefonicznie.
 2. Płatności za obiady dokonywane są przelewem.
 3. W jadalni wyznaczone będą miejsca dla stołówkowiczów, przy założeniu, że uczniowie z danej klasy spożywają obiad we wspólnej strefie.
 4. Grafik godzinowy korzystania z jadalni zostanie opracowany w terminie późniejszym, na podstawie zgłoszeń uczniów na obiady.

 

VII. UCZEŃ Z OBJAWAMI CHOROBOWYMI W SZKOLE

 

 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (np. gorączkę, kaszel), wówczas uczeń powinien być odizolowany w odrębnym pomieszczeniu – izolatorium – w szatni, zapewniając odległości 2 m od innych osób.
 2. Niezwłocznie o fakcie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie, z informacją o pilnej konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
 3. Rodzic postępuje zgodnie z zaleceniami GIS, o podjętych działaniach powiadamia wychowawcę klasy.
 4. W przypadku podejrzenia, rozpoznania COVID-19, wychowawca klasy zawiadamia dyrektora szkoły o przypadku zakażenia ucznia.

 

VIII. RODZICE INTERESANCI

 

 1. Wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele mają wygenerowane loginy do  Librusa.
 2. Szkoła korzysta z platformy TEAMS Microsoft Office 365 dla wszystkich uczniów i nauczycieli.
 3. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli ogranicza się dostęp osób trzecich (w tym rodziców) do budynku szkolnego.
 4. Zebrania z rodzicami rekomenduje się organizować w formie on-line za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.
 5. Spotkania indywidualne z rodzicami są możliwe po uprzednim umówieniu się (co najmniej 1 dzień wcześniej) w wyznaczonym miejscu i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 6. Interesanci  wchodzą do szkoły wejściem przez szatnię, na dzwonek.
 7. Wchodzący interesanci zobowiązani są zakrywać usta i nos maseczką, dezynfekować ręce  oraz  dokonać wpisu  w zeszycie WEJŚĆ/WYJŚĆ.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 212

 

Ewa Rozwadowska

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

 

PRZYDZIAŁ BOKSÓW i SZAFEK 2021/2022

KLASY 0-8

Nr boksu

lub miejsce na korytarzu

Klasa

Nr boksu

lub miejsce na korytarzu

Klasa

korytarz -parter

(wieszak przy sali 25)

0

korytarz- szatnia

 

6A

1

1A

korytarz - szatnia

6B

3

1B

11

7A

2

2A

9

7B

4

2B

korytarz pierwsze  piętro

 (przy sklepiku

7C

6

3A

8

 

7D

korytarz-parter

(wieszak przy sali nr 23

3B

12

7E

10

 

4A

korytarz drugie piętro

(przy sali 63)

8A

7

4B

korytarz - szatnia

(przy klubiku)

8B

korytarz- szatnia

4C

korytarz drugie piętro

(przy sali 70)

 

8C

korytarz - szatnia

5A

14

 

8D

korytarz - szatnia

5B

korytarz łącznik

 

 

8E

korytarz - szatnia

5C

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

LEKCJE – PRZERWY

 •   sale lekcyjne o numerach parzystych

 

1. 8.00- 8.45

przerwa w klasie

2. 8.55 – 9.40 – przerwa śniadaniowa

przerwa na korytarzu

3. 9.55 – 10.40

przerwa w klasie

4. 10.50 – 11.35

przerwa na korytarzu

5. 11.45 – 12.30 – przerwa obiadowa

przerwa w klasie

6. 12.50 – 13.35 – przerwa obiadowa

przerwa na korytarzu

7. 13.50 – 14.35

przerwa w klasie

8. 14.45 – 15.30

 

LEKCJE – PRZERWY

 •  sale lekcyjne o numerach nieparzystych

 

1. 8.00- 8.45

przerwa na korytarzu

2. 8.55 – 9.40 – przerwa śniadaniowa

przerwa w klasie

3. 9.55 – 10.40

przerwa na korytarzu

4. 10.50 – 11.35

przerwa w klasie

5. 11.45 – 12.30 – przerwa obiadowa

przerwa na korytarzu

6. 12.50 – 13.35 -  przerwa obiadowa

przerwa w klasie

7. 13.50 – 14.35

przerwa na korytarzu

8. 14.45 – 15.30

 

 

 

 

 

Poleć nasNewsletterNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl